Tìm hiểu về this context trong JavaScript

JavaScript this context

Tue, 14 May 2019

Từ khóa this tương đối đơn giản trong các ngôn ngữ khác như C++, C# nhưng trong JavaScript sida thì không. Để trở thành master JavaScript, bắt buộc bạn phải hiểu contextthis, nhưng đừng lo lắng, chúng ta cùng tìm hiểu rõ về các khái niệm ngay bây giờ nhé!

this được xác định bởi nơi function được gọi.

Để hiểu this, chúng ta cần xác định xem hàm được gọi ở đâu, hay nói cách khác, ngữ cảnh (context) khi gọi hàm là gì.

Đầu tiên chúng ta lần lượt tìm hiểu về các trường hợp của this nhé!

Implicit Binding

Xảy ra trong trường hợp chúng ta gọi hàm sử dụng dấu chấm(dot notation)

Ví dụ:

let MyObject = function (){
	this.name = 'MyObjectName';
	this.myProperty = 'property';
};

MyObject.prototype.doStuff = function (action) {
	console.log(this.name + ' is ' + action + '!');
}

let obj = new MyObject();

obj.doStuff('awesome'); // 'MyObjectName is awesome!'

Trong ví dụ trên, thì đối tượng bên trái của dấu chấm (obj) sẽ trở thành context của this trong hàm doStuff. Tất cả Implicit Binding tuân theo quy tắc này ngoại trừ trường hợp ở cuối bài viết.

Explicit Binding

Xảy ra trong trường hợp chúng ta dùng .call(), .apply(), or .bind() cho các hàm chứa this.

Sở dĩ chúng ta gọi là explicit (tường minh) vì chúng ta sẽ xác định một cách rõ ràng ngữ cảnh của this bằng cách truyền vào call(), apply() hay bind() các tham số mình muốn.

Sử dụng như thế nào???

.call() & .apply()

Với call(), chúng ta truyền this context vào tham số thứ nhất, các tham số tiếp theo sẽ được truyền vào như những tham số của hàm:

myFunc.call(thisContext, param1, param2, ... );

Xem ví dụ sau, sử dụng lại MyObject bên trên:

let runner = { name: 'duthaho', myFavoriteActivity: 'running' };
MyObject.prototype.doStuff.call(runner, runner.myFavoriteActivity); // 'duthaho is running!';

Trong ví dụ trên, ngữ cảnh của this sẽ là runner (tham số thứ nhất truyền vào hàm call()).

Tương tự như call(), chúng ta truyền this context vào hàm với cú pháp như sau, khác với call() là truyền vào mảng các tham số của hàm:

myFunc.apply(thisContext, [param1, param2, ...]);

Ví dụ:

let runner = { name: 'duthaho', myFavoriteActivity: 'running' };
MyObject.prototype.doStuff.apply(runner, [runner.myFavoriteActivity]); // 'duthaho is running!';

Default Binding

Khi chúng ta gọi hàm mà ko dùng các quy tắc trên, this context sẽ là global context. Hay nói cách khác, this sẽ là global object (đối tượng global).

Nếu bạn đang ở trình duyệt, giá trị của this sẽ làwindow, khi đang trong strict mode, giá trị sẽ là undefined.

Thử function sau trong Chrome:

function printMe = function () {
	console.log(this);
}
printMe() // in ra đối tượng window!

Tóm lại

Hãy nhớ các quy tắc sau

 1. Gọi hàm với dấu chấm? Đối tượng được gọi chính là this.
 2. Gọi hàm với .call() và .apply()? Tham số thứ nhất chính là this.
 3. Gọi hàm ngoài 2 quy tắc trên? Cần xác định global context là gì? Đó chính là this.

this được xác định bởi nơi mà nó được gọi (tiếng Anh gọi là callsite).

.bind() – Trường hợp ngoại lệ

Với bind() thì mọi chuyện phức tạp hơn một chút. Khi gọi một hàm với bind(), chúng ta sẽ xác định được this context tại thời điểm đó bằng cách truyền tham số theo cú pháp:

myFunc.bind(thisContext);

Nó sẽ trả về 1 hàm mới với this context đã được binding.

Ví dụ:

let sayMyName = function () {
 console.log('My name is ' + this.name);
};

let user = {
 name: 'duthaho'
}

var sayMyName = sayMyName.bind(user);
sayMyName(); // 'My name is duthaho'

Khi dùng hàm đã được binding, this context luôn không đổi, vì vậy chúng ta có thể gọi hàm ở bất kỳ đâu mà vẫn giữ được this context ban đầu. Khó khăn khi dùng bind() là khi muốn biết được this context, chúng ta phải tìm đến nơi hàm được binding

this trong callback

Chúng ta thường nhầm lẫn this context khi nó được dùng trong callback (chúng ta sẽ tìm hiểu callback trong bài viết sau).

Ví dụ:

let MyObject = function (){
 this.name = 'MyObjectName';
 this.myProperty = 'property';
};

MyObject.prototype.doStuff = function (action) {
 console.log(this.name + ' is ' + action + '!');
}

let obj = new MyObject();

setTimeout(obj.doStuff, 1000, 'awesome'); // prints ' is awesome!' after a 1 second delay.
         ^ Hàm callback!

Kết quả ngoài dự đoán, nó chỉ in ra ' is awesome!', this.name là undefined.

Chẳng phải đây là Implicit Binding sao? Nó tuân theo quy tắc dot notation?

Hãy nhìn kỹ lại một chút, obj.doStuff không hề có dấu (), vì vậy ở đây chúng ta không gọi hàm doStuff, chúng ta chỉ truyền tên hàm như là một tham số vào trong hàm setTimeout mà thôi. Vì vậy đây không phải là Implicit Binding.

Vì vậy, khi hàm doStuff được gọi sau 1 giây, nó nằm trong 1 ngữ cảnh khác, global context. Ở đây là window object, và nó không có thuộc tính name.

Bạn hãy thử giải quyết vấn đề trên nhé!!!

Solution:

let MyObject = function (){
 this.name = 'MyObjectName';
 this.myProperty = 'property';
};

MyObject.prototype.doStuff = function (action) {
 console.log(this.name + ' is ' + action + '!');
}

let obj = new MyObject();

setTimeout(obj.doStuff.bind(obj), 1000, 'awesome'); // prints 'MyObjectName is awesome!' after a 1 second delay.

Hy vọng qua bài viết này, chúng ta đã một phần nào hiểu rõ hơn về this context trong JavaScript. Hẹn gặp lại trong bài viết tuần sau về callback nhé!

Loading...
duthaho

Mình là một thằng đầu to, trán hói, chuẩn loser vozer, cao chỉ 1m55 nhưng nặng đến gần 60kg :laughing:. Có tập Gym nên bụng 6 múi và nhiều gái khen đẹp zai. Mục tiêu của blog này chủ yếu là để dành đọc lại lúc cần, cũng để cho mọi người vào đọc giết thời gian cho vui :kissing:.